Stanisław Tymiński

„Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek I łez, i dawnych moich nadziei koronę... Dawniej myślałem rzeczy uczynić szalone, Wami - założyć nowych narodów początek, Lecz mi teraz wystarczy mały ziemi kątek, Gdzie w deskowej się zawrę muszli i utonę” 

Stan Tymiński:Przyczynek do Wolności

Przedmowa,Wstęp, Przyczynek 1. Wiara w przyszłość jak wiara w Boga, Przyczynek 2. Plan Balcerowicza – terapia szokowa dla Polski
Przyczynek 3. Rosja – największa grabież XX wieku, Przyczynek 4. Antysemityzm i antypolonizm, Przyczynek 5. Korupcja niszczy naród
Przyczynek 6. Obecna administracja to biurokracja, Przyczynek 7. Dwa warunki rozwoju, Przyczynek 8. Daj nam Panie protekcjonizm
Przyczynek 9. Suwerenność polskiej złotówki, Przyczynek 10. Banki, kasy SKOK, OFE oraz nowe FEP i BRP, Przyczynek 11. Inflacja a rozwój nacji
Przyczynek 12. Pieniądze na odbudowę kraju, Przyczynek 13. Nacja to negocjacja, Przyczynek 14. Restrukturyzacja długów, Przyczynek 15. Sztuka biznesu
Przyczynek 16. Mit powszechnej edukacji, Przyczynek 17. Rattenkrieg – wojna szczurów, Przyczynek 18. Polskie szczury
Przyczynek 19. Elity w państwie narodowym, Przyczynek 20. Lider w państwie narodowym, Przyczynek 21. Unia Europejska a państwo narodowe
Przyczynek 22. Deklaracja Narodowej Konstytucji RP, Przyczynek 23. Zarys nowej Konstytucji RP, Przyczynek 24. Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
Przyczynek 25. Wolny wybór przyszłości, Przyczynek 26. Ultimatum, Przyczynek 27. Wojciech Mirowski „Polska rok 2025”, Postscriptum, Bibliografia


книга Стана Тыминского: Лепта в Свободу

Предисловие, Введение, Лепта 1. Вера в будущее как вера в бога, Лепта 2. План Бальцеровича - шоковая терапия для Польши
Лепта 3. Россия - величайшее разграбление XX века, Лепта 4. Антисемитизм и антиполонизм, Лепта 5. Коррупция уничтожает нацию
Лепта 6. Сегодняшнее государственное управление - это бюрократия, Лепта 7. Два условия развития, Лепта 8. Дай нам, господи, протекционизм
Лепта 9. Суверенитет польского злотого, Лепта 10. Банки, кооперативные ссудно-сберегательныекассы, негосударственные пенсионные фонды, а также новые,
Пенсионный фонд поляков и Банк развития Польши, Лепта 11. Инфляция и развитие нации, Лепта 12. Деньги на восстановление страны, Лепта 13. Народ - это переговоры
Лепта 14. Реструктуризация долга, Лепта 15. Искусство бизнеса, Лепта 16. Миф о всеобщем образовании, Лепта 17. Rattenkrieg - война крыс
Лепта 18. Польские крысы, Лепта 19. Элита в национальном государстве, Лепта 20. Лидер в национальном государстве, Лепта 21. Европейский Союз и национальное государство
Лепта 22. Декларация народной конституции РП, Лепта 23. Основные принципы новой Конституции РП, Лепта 24. Проект Конституции Польской Республики
Лепта 25. Свободный выбор будущего, Лепта 26. Ультиматум, Лепта 27. Войцех Мировский "Польша, 2025 год", Послесловие, Библиография


Stan Tymiński: Swiete Psy    

                                                                 

Chapter 1 - TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI, Chapter 2 - JESZCZE POLSKA NIE ZGINEŁA, Chapter 3 - NASZA WŁASNA TWIERDZA
Chapter 4 - KAREN SELIK vs. RZĄD KANADYJSKI, Chapter 5 - PIENIĄDZ JEST TYLKO METALOWYM KRĄŻKIEM., Chapter 6 - IDZIEMY NA WOJNE
Chapter 7 - SYSTEM ZDROWEGO ROZSĄDKU, Chapter 8 - KIEDY POLSKA MOŻE DOGONIĆ ZACHÓD?, Chapter 9 - WARUNEK WOLNEGO RYNKU - GIEŁDA AKCYJNA.
Chapter 10 - NAJWAŻNIEJSZA JEST PRODUKTYWNOŚĆ !, Chapter 11 - KAŻDY MA TAKI RZĄD, NA JAKI ZASŁUGUJE., Chapter 12 - CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O SOCJALIŹMIE ?
Chapter 13 - RZĄD POLSKI A WOLNy RYNEK, Chapter 14 - KIEROWNICTWO W NOWOCZESNYM ZAKŁADZIE, Chapter 15 - MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRODUKCJI
Chapter 16 - POLSKA KRAJEM TRZECIEGO ŚWIATA?, Chapter 17 - KOLEKTYWNA ŚMIERĆ I FATALIZM, Chapter 18 - JAK WYCHOWAĆ DZIECI
Chapter 19 - POLSKA CHCE ŻYWEJ GOTÓWKI, Chapter 20 - WOJNA PARTYZANCKA, Chapter 21 - CIĄGŁA ZMIANA, INSTYNKT KIEROWNICZY
Chapter 22 - KLASA ŚREDNIA, Chapter 23 - ZYSK JEST NAJLEPSZĄ MOTYWACJĄ., Chapter 24 - ŚWINIA PODLOZONA GIERKOWI
Chapter 25 - SZWAJCARIA NIE HODUJE CZEKOLADY., Chapter 26 - JAK SIĘ WZBOGACIĆ ?, Chapter 27 - ZWIĄZKI ZAWODOWE
Chapter 28 - HAŃBA OKRAGLEGO STOLU, Chapter 29 - CO ZROBIĆ DLA ROLNICTWA?, Chapter 30 - NIEBEZPIECZNY RAK BIUROKRACJI.
Chapter 31 - PROSTA I PRAKTYCZNA KSIĘGOWOŚĆ, Chapter 32 - ZŁODZIEJSKA INFLACJA, Chapter 33 - ENERGIA NUKLEARNA NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ
Chapter 34 - V-2 W ODWROTNĄ STRONĘ, Chapter 35 - JEDNOSTKA VERSUS MASY, Chapter 36 - New Chapter, Chapter 37 - PRZYWÓDZTWO., Chapter 38 - POSŁOWIE, Chapter 39 - BIBLIOGRAFIA